Links

LIFE Großtrappe: www.grosstrappe.at

LIFE EUROKITE : www.life-eurokite.eu/de

Mitteleuropäische Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel (MEGEG): www.megeg.eu

Mitteleuropäische Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel Deutschland (MEGEG Deutschland): www.megeg.de